2019

Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Big image alt

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/1368/1661/17 in 21/18 – ZNOrg) in 11. ter 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (Uradni list RS, 52/04 in 39/09), Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, razpisuje prosto delovno mesto 

direktorja/direktorice javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/kandidatke za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • strokovno poznavanje področja dela zavoda,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • sposobnost za organiziranje in vodenje,
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, predvidoma od dne 22. 7. 2019, za čas trajanja mandata.


Prijava kandidata mora vsebovati:

 • življenjepis,
 • program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
 • potrdilo o ustreznosti izobrazbe (kopijo diplome),
 • dokazila o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj,
 • dokazila o izpolnjevanju pogoja aktivnega znanja slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika,
 • dokazila o strokovnem poznavanju področja dela zavoda,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerih bo razvidna sposobnost za organiziranje in vodenje.

Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika na višji ravni zahtevnosti, ki ga je izdala uradno pooblaščena izobraževalna ustanova ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, dodiplomsko ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Direktorja imenuje ustanoviteljica na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica povabi posamezne kandidate tudi neposredno. 

Prijavitelji naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 26. 3. 2019 na naslov: Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom: »Razpis za imenovanje direktorja KD – ne odpiraj«. Nepopolne vloge se ne bodo dopolnjevale.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonsko določenem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy